Text: Aktivism

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidrag är ett årligt bidrag på max 2000 kr som syftar till att bekosta de grupper med specifika amnestyuppdrag samt sektionsgruppers löpande verksamhet såsom porto, material, fika och kortare resor till aktioner eller utbildningar. Bidraget kan endast sökas av sektionsgrupper. Detta då sektionsgrupper inte får samla in pengar till den egna vcrksamheten. 

Pengarna betalas ut till den utsedda kassören som är ansvarig för att samordningens/ gruppens utgifter bokförs och redovisas internt i gruppen samt att en ekonomisk rapport skickas in till sekretariatet i samband med den årliga verksamhetsrapporteringen (dec-feb). Om en fullständig ekonomisk rapport inte skickas in förlorar gruppen sin möjlighet att få verksamhetsbidrag nästkommande år. Sekretariatet kan också vid behov vilja se kvitton.

Vad verksamhetsbidraget ska gå till

Verksamhetsbidraget är tänkt att täcka kostnader som tillhör gruppens löpande och generella verksamhet. Exempel på sådana utgifter är material, porto, lokala resor för gruppmedlemmar och fika till möten eller aktioner. 

För större utgifter kopplade till Amnestys aktioner och prioriterade frågor kan grupper söka aktivitetsbidrag. Aktivitetsbidrag kan även sökas för att finansiera högre portokostnader för gruppers löpande arbete med individfall. Aktivitetsbidraget redovisas direkt till sekretariatet genom en skriftlig rapport och originalkvitton (läs mer om aktivitetsbidrag här). 

OBS: Om ni planerar att söka aktivitetsbidrag för en utgift ska detta alltid stämmas av med oss i förhand för att säkerställa att det är en utgift som uppfyller kriterierna för beviljat aktivitetsbidrag. 

Exempel på utgifter som verksamhetsbidraget ska täcka:

Om du känner dig osäker hjälper vi dig gärna att reda ut dina frågetecken.
Kontakta Marianne Gyllenpistol, [email protected]070 744 57 93

Vad verksamhetsbidraget INTE ska gå till

Verksamhetsbidraget får endast spenderas på utgifter kopplade till gruppens, och Amnestys, verksamhet. I enlighet med Amnestys inköps- och upphandlingspolicy och uppförandekod ska Amnestys pengar användas på ett ansvarsfullt sätt och till de ändamål de är avsedda för. Detta betyder bland annat att bidraget inte får spenderas på alkohol och att vi vid inköp ska göra medvetna val med hänsyn till miljö och mänskliga rättigheter.

Läs hela uppförandekoden och inköps- och upphandlingspolicy. De finns under rubriken “Policy” här på aktivistportalen.

Verksamhetsbidragets storlek

Verksamhetsbidraget är upp till 2000 kr per år och ni som grupp avgör själva vilket belopp ni vill ansöka om. Om ni har pengar kvar från tidigare års verksamhetsbidrag behöver denna summa dras av från maxbeloppet på 2000 kr. I ansökningsformuläret anger ni hur mycket pengar ni har kvar från föregående år/bidrag (vid det datum ni ansöker om bidraget) samt det belopp ni vill ansöka om. 

Exempel: Under 2021 får grupp A ett verksamhetsbidrag på 2000 kr. Året därpå vill de ansöka om ett nytt verksamhetsbidrag men de har fortfarande kvar 500 kr från 2021 års bidrag. 2022 kan de därför ansöka om max 1500 kr.

Kom ihåg! För större utgifter kopplade till utåtriktade aktioner inom våra prioriterade frågor samt högre portokostnader kopplat till arbetet med individfall kan grupper söka aktivitetsbidrag. Bidraget redovisas då direkt till sekretariatet i form av både en skriftlig rapport och originalkvitton. 

Redovisning av verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidraget ska redovisas både internt inom gruppen och till sekretariatet. Om er grupp inte följer riktlinjerna för redovisning av bidraget förlorar ni möjligheten att få verksamhetsbidrag året därpå. 

Då sektionsgrupper inte kan ha egna föreningskonton ansvarar kassören för gruppens pengar. Kassören ansvarar för att alla utgifter bokförs och redovisas i enlighet med våra riktlinjer. Viktigt att komma ihåg är att alla originalkvitton ska ingå i bokföringen, det innebär att fysiska originalkvitton ska sparas i fysisk form. Digitala originalkvitton kan sparas digitalt eller skrivas ut. Sekretariatet kan vid behov vilja se kvitton.

Den ekonomiska redovisningen ska presenteras internt inom gruppen (minst) en gång per år och är en viktig del av verksamhetsåret. 

Verksamhetsbidraget ska även redovisas i form av en ekonomisk rapport som skickas in till sekretariatet i samband med den årliga verksamhetsrapporteringen som äger rum runt årsskiftet. En ekonomisk rapport är en sammanställning av alla de utgifter som verksamhetsbidraget använts till. Mer detaljerad information om hur denna redovisning ska se ut skickas ut till gruppens kassör och gruppsekreterare i samband med att bidraget beviljas. Informationen finns även med i decembernumret av Insats samt skickas ut via mejl till alla gruppsekreterare när verksamhetsrapporteringen öppnar. 

Tips! Vi uppmanar alla grupper att använda Amnestys kassabok, ett enkelt webbaserat bokföringsverktyg anpassat för Amnestys grupper och distrikt. I kassaboken finns en särskild funktion för att skriva ut rapporter, så er ekonomiska årsrapport är bara några knapptryckningar bort.

Kriterier för att få verksamhetsbidrag

För att beviljas verksamhetsbidrag krävs det att:

*I samband med den årliga verksamhetsrapporteringen ska alla grupper registrera sina gruppmedlemmar. Medlemmar som tillkommer under året ska registreras löpande genom samma formulär

Ansök om verksamhetsbidrag

För att ansöka om verksamhetsbidrag fyller gruppens kassör i detta formulär  (finns under rubriken Dokument)

Betala tillbaka verksamhetsbidrag

 Om en grupp läggs ned eller av andra anledningar behöver betala tillbaka verksamhetsbidraget till sektionen ska detta göras via Bankgiro 317-6740. Ange "Grupp X återbetalning verksamhetsbidrag" som meddelande. 

Om du har frågor som rör våra bidrag kan du höra av dig till
Marianne Gyllenpistol, [email protected], 070 744 57 93

Senast uppdaterad: 2022-08-16