Text: Aktivism

Rapportering

Alla grupper och distrikt inom Amnesty ska varje år rapportera om sin verksamhet. Här hittar ni alla instruktioner!

Verksamhetsberättelse för sektions- och redovisningsgrupper

Ett rapporteringsformulär skickas snart ut via e-post till samtliga grupper av era respektive verksamhetsutvecklare eller ungdomssamordnare. Skulle ni inte ha fått formuläret innan mitten av december, kontakta er verksamhetsutvecklare. Verksamhetsrapporten ska vara ifylld senast den 14 februari.  

Aktionsfallsrapport

Arbetar er grupp med aktionsfall? I så fall ska ni fylla i en aktionsfallsrapport för respektive fall om ert arbete under det gångna året. Era rapporter ska skickas till Beatrice Schönning:
beatrice.schonning@amnesty.se eller 
Amnesty International, Beatrice Schönning, Box 4719, 116 92 Stockholm

Ekonomisk årsrapport

Alla grupper och distrikt ska sammanställa en ekonomisk rapport över de intäkter och kostnader ni haft under året. Rapporten ska innehålla följande:

 När ni bokför er ekonomi ska ni utgå från nedanstående intäkts- och kostnadsslag.

Intäkter:

Kostnader:

• Verksamhetsbidrag
• Fasta bössor
• Bidragsgivare
• Försäljning
• Bössinsamlingar
• Gruppavgifter och gåvor (avser distrikt)
• Evenemang
• Övrigt

• Kampanjer och aktiviteter
• Vädjandebrev
• Utbildningar/möten
• Egna möten
• Evenemang
• Avgifter och gåvor till sektionen
• Avgifter och gåvor till distriktet
• Lokalkostnader
• Insamlingskostnader
• Evenemang
• Övrigt

Sektionsgrupper redovisar sin ekonomi internt inom gruppen och behöver inte skicka in sin rapport. 

Redovisningsgrupper och distrikt ska skicka in sina rapporter till respektive verksamhetsutvecklare senast den 14 februari:

SYD till Fartun Andersson: fartun.andersson-ramnemo@amnesty.se eller Amnesty International, Fartun Andersson Ramnemo, Ledebursgatan 5, 211 55 Malmö

NORDVÄST till Julia Karlsson: julia.karlsson@amnesty.se eller Amnesty International, Julia Karlsson, Haga Östergata 30, 411 22 Göteborg

NORDÖST till Karin Danelius: karin.danelius@amnesty.se eller Amnesty International, Karin Danelius, Box 4719, 116 92 Stockholm

Notera att era ekonomiska rapporter inte behöver ha godkänts av era revisorer innan ni skickar dem till oss. Enligt våra standardstadgar har ni till den 31 mars på er att hålla era årsmöten och det är först då revisionen måste vara klar. Skulle er ekonomiska rapport förändras efter granskningen från er revisor ber vi er dock att kontakta oss.

Vi uppmanar alla grupper att använda Amnestys kassabok, som är ett enkelt webbaserat bokföringsverktyg anpassat för Amnestys grupper och distrikt. I kassaboken finns en särskild funktion för att skriva ut rapporter, så er ekonomiska årsrapport är bara några knapptryckningar bort. Vill ni sköta er ekonomiredovisning på egen hand rekommenderar vi att ni använder mallen för ekonomisk årsrapport.

Medlemslista

Alla grupper och distriktsstyrelser ska skicka in en komplett medlemslista. Mer information om vilket format som ska användas kommer i e-postutskicket. 

Distrikt

Alla distrikt ska skicka en berättelse om sin verksamhet under året. Ni måste inte följa någon given mall, men får gärna utgå från nedanstående sju frågor. Skicka verksamhetsberättelse till berörd verksamhetsutvecklare.

  1. Några inledande generella ord om distriktets verksamhet under året.
  2. Distriktets löpande arbete under året med kampanjer, rekrytering, information etc. Verksamheten i distriktets styrelse eller särskilda temagrupper på distriktsnivå. Nämn också eventuella förändringar eller utveckling av distriktets organisation.
  3. Vilka större aktiviteter/arrangemang har distriktet genomfört under året? Ta även med större aktiviteter som anordnats av grupper.
  4. Läget i distriktets grupper. Nedlagda/nystartade grupper.
  5. Möten och utbildningar som anordnats av distriktet eller som distriktets medlemmar deltagit i.
  6. Distriktets insamlingsverksamhet och ekonomiska läge.
  7. Planer, förväntningar eller farhågor inför det kommande året.

Alla distrikt med egen ekonomi ska skicka oss en ekonomisk årsrapport i enlighet med instruktionerna till grupper ovan.

Era ekonomirapporter, verksamhetsberättelser och medlemslistor ska skickas till er verksamhetsutvecklare via e-post senast den 14 februari. Det är också till verksamhetsutvecklaren ni hör av er om ni har frågor som rör era rapporter.