Text: Aktivism

Amnesty Sverige - Jämlikhetsstrategin 2019-2027

“Vi är förändringen vi vill se i samhället”

              

Alla människors lika värde är grunden för Amnestys arbete. Som världens största människorättsorganisation är det vårt ansvar att arbeta för alla människors lika värde, i världen men också inom vår egen organisation. Även om värdegrunden om en inkluderande och jämlik organisation alltid har varit självklar finns det utmaningar för att komma dit. Jämlikhetsstrategin ska således på ett övergripande plan beskriva vart vi vill och vägen dit. Målet är att vara den förändring vi vill se i samhället!

Under 2019 togs en jämlikhetspolicy fram av styrelsen som lägger fram fem grundpelare för Amnestys arbete framöver:


  1. Alla människors lika värde

  2. Vi ska ha ett intersektionellt perspektiv och utgå ifrån maktanalys

  3. Vi ska präglas av jämlikhet, inkludering och respekt 

  4. Vi har alla ett ansvar

  5. Vi ska bedriva ett målmedvetet arbete 


När vi pratar om jämlikhet syftar vi på de sju diskrimineringsgrunderna som omfattas av den svenska lagens diskrimineringsförbud på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Amnesty har även valt att inkludera social identitet som en diskrimineringsgrund. Vision

Visionen för Amnesty Sverige är att vi ska vara den förändring vi vill se i samhället. Alla ska ha samma rättigheter, möjligheter och förutsättningar att delta i organisationen. Vi präglas av ANSVARSTAGANDE, MOD och ENGAGEMANG. 


  • ANSVARSTAGANDE innebär att ta ansvar för våra handlingar, att följa de regler som finns och att ta ansvar för den egna utvecklingen. 

  • MOD innebär att vi står upp för oss själva och för andra.

  • ENGAGEMANG innebär att vi präglas av respekt och förtroende, att vi aktivt lyssnar på varandra och ger andra utrymme i dialogen.

Prioriterande områden

Sex områden ska prioriteras i Amnestys jämlikhetsarbete:

     

Engagemang för och kunskap om jämlikhet 

För att vara en inkluderande organisation krävs kunskap men också engagemang och intresse. Amnesty ska kontinuerligt jobba med att utveckla engagemanget, kompetensen och metoderna för jämlikhet. Vi ska jobba både med att inspirera och att tydliggöra vad som förväntas av var och en. Det ska även finnas nyckelpersoner inom organisationen som har hög kompetens och metoder för jämlikhet. 

     

En inkluderande organisation

Att människor är och känner sig inkluderade och att deras rättigheter respekteras är grundläggande för en god arbetsmiljö. Vi ska därför ha tydliga värderingar och regler för jämlikhet som genomsyrar hela organisationen. Informella hierarkier och maktstrukturer ska aktivt motarbetas. Sist men inte minst ska vi vara en tillgänglig organisation utifrån de sju diskrimineringsgrunderna samt social bakgrund. 

    

Ett ledarskap för jämlikhet

Ledare är förebilder och är därför viktiga i arbetet för en jämlik organisation i främjandet av ett gott beteende, attityder samt ett modigt agerande. Ledare ska driva förändringsarbetet vad gäller beteende, attityder och kunskap. Det är därför viktigt att kontinuerligt utveckla och följa upp ledares kompetens, beteende och agerande för jämlikhet. 

    

Ett jämlikt människorättsarbete

Det är viktigt att vår omvärldsbevakning, våra människorättsanalyser och prioriteringar utgår från ett intersektionellt perspektiv för att se till att vi inte förstärker diskriminerande strukturer eller bidrar till exkludering. Vi ska ha rutiner för att analysera, planera, fatta beslut, genomföra och följa upp utifrån intersektionell analys. Vi ska säkerställa att vi varken i vår breda externa kommunikation, i seminarier eller i påverkansarbete bidrar till ojämlika strukturer. 

   

Mobilisering och rekrytering

Nyrekrytering sker ständigt inom Amnesty - i form av nya medlemmar, nya aktivister, förtroendevalda eller till anställningar - därför är rekryteringsprocessen viktig i arbetet för en organisation som präglas av olika erfarenheter och kompetenser. Vi ska säkerställa att vi har rutiner och kompetens för att inte hamna i vanliga fallgropar i rekryteringsprocesser. Det ska finnas robusta rutiner för en icke-diskriminerande,  icke-exkluderande och jämlik rekrytering som rekryteringsansvariga kontinuerligt utbildas i. 

     

Jämlik styrning, kvalitetssäkring och ett målmedvetet arbete 

Styrdokumenten, handlingsplanerna och och riktlinjerna bakom Amnestys arbete måste bidra till jämlikhet, och det ska finnas tydliga rutiner för att säkerställa deras effektivitet och samstämmighet. Det ska finnas en ansvarsfördelning där det är tydligt vad som förväntas av var och en inom organisationen. Slutligen ska arbetet för jämlikhet kontinuerligt följas upp och utvärderas. HÄR kan du läsa strategin i sin helhet.