Text: Aktivism

Regler och riktlinjer 

Arbetet i  Amnesty är vare sig formellt eller byråkratiskt. Det finns massor av möjligheter att vara kreativ, att ta egna initiativ och att komma med nya idéer om hur arbetet ska bedrivas. Men självklart finns det också regler och riktlinjer för vår verksamhet som ska se till att vi arbetar på ett sätt som är demokratiskt och öppet, att vår verksamhet och ekonomi granskas och att vi värnar om vår trovärdighet.

Amnesty är en av världens största människorättsorganisationer, och alla inom Amnesty har ett ansvar för att vår verksamhet bedrivs på ett effektivt och ansvarsfullt sätt. Vi behöver se till att vår information är korrekt, att vi som organisation "talar med en röst" och att vi uppträder på ett schysst sätt. Den som stödjer oss ska känna sig trygg med att våra pengar används på ett funktionellt sätt och att det finns en fungerande granskning och kontroll. Amnesty följer den lagstiftning som finns vad gäller ekonomi och redovisning, vår organisation följer svensk föreningspraxis och vi har riktlinjer som ställer krav på oss att arbeta på ett sätt som är etiskt och hållbart. Nedan hittar ni de riktlinjer som är viktigast för aktiva medlemmar att känna till.

Medlemskap

Medlemmar i grupper/distrikt inom Amnesty ska vara medlem i den svenska sektionen. Som aktivist fungerar du i många fall som företrädare för Amnestys organisation, och då är det ett rimligt krav att du också är medlem i den. Personer som redan är medlemmar inom en annan Amnestysektion behöver dock inte bli medlem i den svenska sektionen också.

Amnestys åtagande och information

Ert arbete måste bedrivas inom ramen för Amnestys åtagande och på ett sätt som ligger i linje med Amnestys principer om politisk och religiös opartiskhet. Som medlem måste man acceptera att Amnestys åsikt ibland inte ligger i linje med ens egen, eller att Amnesty väljer att inte uttala sig i frågor som man själv känner starkt för. Om ni känner er osäkra på vad Amnesty anser i någon fråga, vänd er till sekretariatet.

Amnesty bedriver sitt arbete utifrån sitt eget utredningsarbete. En Amnestygrupp kan därmed inte agera eller göra uttalanden på information som kommer från andra organisationer eller källor.

Läs mer om vad som gäller för dig som aktivist som företräder organisationen i Amnesty Sveriges uppförandekod

Internt material och embargodatum

Aktivister inom Amnesty hanterar huvudsakligen material som är externt, men i undantagsfall även material som kan vara känsligt och som därför är internt. Exempel på intern information är strategier för hur vi ska påverka enskilda regeringar och myndigheter, till exempel våra kampanjutskick. Material som innehåller personlig information om de människor vi arbetar för är också i regel internt, till exempel våra aktionsfall. Om det däremot inte uttryckligen står angivet att ett material är internt, kan ni utgå från att det inte innehåller någon konfidentiell information.

Många av Amnestys kampanjer, aktiviteter, rapporter och uttalanden har ett embargodatum, vilket innebär att informationen är intern fram till en given dag (ibland till och med ett visst klockslag). Orsaken till detta är i regel att vi vill få ett så stort genomslag som möjligt, vilket vi får om så mycket information som möjligt kommer ut samtidigt. Därtill vill vi inte att regeringar och myndigheter ska kunna förbereda sig inför våra kampanjer eller uttalanden. I undantagsfall kan det dessutom innebära säkerhetsrisker för personer som står i kontakt med Amnesty, eller påverka möjligheterna för våra representanter att få inresetillstånd till det berörda landet. Respektera därför alltid embargotiden för våra rapporter eller aktiviteter.

Organisation

Amnesty har formella regler som ska värna principerna om demokrati, öppenhet/transparens, kontroll/granskning och ansvarsutkrävande. Amnestys grupper kan välja mellan två olika typer av formell struktur (redovisningsgrupp och sektionsgrupp) och är skyldiga att följa de regler som gäller för respektive grupptyp. Notera dock att valet enbart påverkar den formella/juridiska konstruktionen av gruppen. Alla grupper har samma övergripande uppgifter och samma status i organisationen.

 Ekonomi

Samarbeten och samverkan

Amnesty ser det generellt som positivt att samarbeta med andra som arbetar med samma frågor som vi. I samband med all typ av samverkan ska ni dock gå igenom nedanstående tre frågor:

Generellt avråder vi från insamling tillsammans med andra organisationer, eftersom de ofta leder till otydlighet kring hur pengarna ska fördelas och användas. Skulle ni ändå genomföra en sådan insamling ska det i förväg tydliggöras skriftligt hur pengarna ska fördelas. 

Läs mer: Samarbete med andra organisationer