Text: Aktivism

Amnesty Sverige - aktivismstrategi 2019-2027

“Nu blir vi ostoppbara”

                

Aktivismen är ett av de absolut viktigaste verktygen Amnesty har i sitt arbete för mänskliga rättigheter. För att uppnå den förändring vi vill se i samhället behöver vi vara många som tillsammans jobbar gentemot ett gemensamt mål på flera olika nivåer. Organisationen ska präglas av jämlikhet och inkludering, där en kunnig och engagerad medlems- och aktivistbas är central. 

Amnesty är unik bland människorättsorganisationer på så sätt att ideellt aktiva medlemmar och aktivister utgör en så stor och viktig del av Amnestys arbete. Av den anledningen har Amnesty International bestämt att makten ska utgå från medlemmarna. Inga medlemmar = inget Amnesty!

Inflytandetrappan

För att säkerställa detta har en aktivismstrategi tagits fram som gäller 2019-2027. Strategin utgår från den så kallade inflytandetrappan, en modell som tydliggör olika nivåer av involvering i Amnesty som organisation. Med hjälp av trappan går det att skapa olika former av involvering och mandat som underlättar medlemmars förväntningar på hur de kan delta i organisationen. 

I denna strategi pratar vi främst om trappstegen inflytande och dialog. 

                   

Vision

Ledorden och visionen för strategin är MOD, NÄRVARO och GEMENSKAP. 


  • MOD innebär att vi ska sticka ut hakan för att uppnå förändring och att vara uthålliga i våra frågor. 

  • NÄRVARO innebär att vi ska tillgängliga, synliga och relevanta. 

  • GEMENSKAP innebär att vi bygger organisationen tillsammans, genom delat ansvar och ägandeskap. Vi är Amnesty!


Prioriterade områden

I strategin är det framförallt fem områden som prioriteras i arbetet mot denna vision: 1) relationer och kultur; 2) lokal organisering, utveckling och ledarskap; 3) inflytande och delaktighet; 4) rekrytering av organiserade aktivister; och 5) sakfrågeengagemang. 

1) Relationer och kultur

Genom att ha strukturer som leds och ägs av aktivister skapas de plattformar som behövs för kreativitet och initiativtagande. För att människor - oavsett social identitet - ska trivas och stanna länge i organisationen behöver organisationen arbeta med att skapa, utveckla och fördjupa relationer och skapa en tillitsfull och inkluderande natur. 

2) Lokal organisering, utveckling och ledarskap

För att vara en stark och lokalt synlig gräsrotsrörelse med kapacitet att skapa förändring och växa behöver Amnesty ha ett starkt lokalt organiseringsarbete. Då Amnesty arbetar utifrån övertygelsen att förändringen skapas underifrån är det av största vikt att arbetet är förankrat och organiseras på lokal nivå. 

3) Inflytande och delaktighet

Amnesty International har fastslagit att makten utgår ifrån våra medlemmar. Det gemensamma inflytandet och ansvaret är därför mycket viktigt. Utgångspunkten är att möjligheten att påverka organisationens inriktning och verksamhet stärker medlemmarnas ägarskap och lust till ett fortsatt starkt engagemang. Det skapar beslut som är förankrade i organisationen, vilket i sin tur ger bättre förutsättningar att genomföra de beslut som fattas. 

4) Rekrytering av organiserade aktivister

För att aktivismen inom Amnesty ska bli ostoppbar behöver vi vara många som står upp för mänskliga rättigheter. Detta är dessutom en viktig del i det arbete som skapar legitimitet för Amnesty som rörelse. I denna strategi avses främst det interna rekryteringsarbetet.

5) Sakfrågeengagemang

Att skapa agerande baserat på intresse/engagemang för sakfrågor har stor mobiliserings- och utvecklingspotential. Det är en form av aktivism som är lätt att kommunicera och som är eftertraktad. Det möjliggör också samarbeten med andra organisationer eller verksamheter som arbetar med liknande frågor, och därmed hjälpa organisationen nå nya målgrupper. 

      

HÄR kan du läsa strategin i sin helhet.