Text: Aktivism

Sektionsgrupper

Amnestys grupper kan välja mellan två olika alternativ vad gäller deras formella konstruktion - sektionsgrupper och redovisningsgrupper. Sektionsgrupper är i formell mening inte egna föreningar. De har inga egna stadgar och utser heller inte en formell styrelse. Arbetet finansieras via ett årligt verksamhetsbidrag från sektionen.

Först, notera att skillnaderna mellan sektions- och redovisningsgrupper enbart avser den formella konstruktionen samt vissa regler kring ekonomisk redovisning. Alla Amnestygrupper, oavsett formell konstruktion, har dock exakt samma uppgifter och är i precis samma utsträckning del av Amnestys organisation och verksamhet.

En sektionsgrupp är inte en förening i strikt formell bemärkelse. Den har inga stadgar, ingen formell styrelse och är därmed inte heller en "juridisk person", vilket innebär att gruppen inte i formell mening kan äga egendom eller ingå avtal. Om gruppen exempelvis skulle hyra en lokal i samband med en aktivitet, så är det i formell mening den enskilda gruppmedlem som undertecknar hyreskontraktet som bär det juridiska ansvaret - inte gruppen som sådan.

Vilka funktioner ska finnas i en sektionsgrupp?

Gruppen ska utse en gruppsekreterare, som fungerar som kontaktperson och förväntas ta ett samordnade ansvar i gruppen. Gruppsekreteraren tar även emot information och utskick för gruppens räkning. Amnesty betraktar gruppsekreterarens kontaktuppgifter som "officiella", vilket innebär att de kan finnas med på förteckningar och att de lämnas ut vid förfrågan.

Gruppen ska utse en kassaansvarig som ansvarar för gruppens pengar och att verksamheten bokförs. 

Gruppen ska utse en revisor, vars uppgift är att granska gruppens bokföring och se till att gruppens pengar använts i enlighet med Amnestys syfte och riktlinjer. Det finns inga stadgar som kräver att gruppen ska ha en revisor, men vi ser det som principiellt viktigt att all Amnestyverksamhet utsätts för granskning och förväntar oss att alla våra grupper delar den värderingen. Det krävs ingen ekonomisk utbildning för att vara revisor i en Amnestygrupp, och den som utses till revisor behöver inte heller vara medlem i gruppen (eller i Amnesty).

Insamling av pengar / ansökan om verksamhetsbidrag

Alla Amnestygrupper får/bör arbeta med insamling. Eftersom sektionsgrupper enbart redovisar sin ekonomi internt inom gruppen får de dock inte använda insamlade medel till sin egen verksamhet, utan pengarna måste slussas vidare till sektionen. Vi rekommenderar att alla grupper dokumenterar sin insamlingsverksamhet, till exempel genom ett skriftligt tillägg till gruppens ekonomiska årsrapport, men den ska alltså inte inkluderas i gruppens bokföring.

Sektionsgrupper finansierar sin verksamhet via ett årligt verksamhetsbidrag från sektionen. Bidraget är på 2 000 kronor per år, och gruppens kostnader får inte överstiga det beloppet under ett verksamhetsår (enligt beslut från svenska sektionens revisorer). 

Ansökan om verksamhetsbidrag

Alla grupper kan även ansöka om aktivitetsbidrag från sektionen för projekt/aktiviteter som inte kan finansieras inom ramen för gruppens verksamhetsbidrag.

Ansökan om aktivitetsbidrag

Rapportering, bokföring och redovisning

Gruppen ska varje år rapportera om sin verksamhet till sektionen. Instruktioner kring detta skickas ut i Insats i december. Rapporten ska förmedlas till sekretariatet senast den 15 februari.

Alla gruppens kostnader ska bokföras och det ska finnas kvitton/verifikationer på alla utlägg. Gruppens kassaansvarig ska sammanställa en ekonomisk årsrapport som redovisas för gruppen senast den 15 februari. Även kring detta skickas instruktionerna ut i Insats i december. För mer detaljerad information, se riktlinjerna för hantering av pengar.

Mall för ekonomisk årsrapport

Vi rekommenderar alla Amnestygrupper att använda Amnestys kassabok för att sköta sin bokföring (det är däremot inget krav).

Eftersom gruppen i formell mening inte är en egen förening kan den inte ha ett konto i gruppens namn. 

Gruppens årsmöte

Även om sektionsgrupper inte har några stadgar som kräver att gruppen håller årsmöten, så tycker vi att det är en god vana att hålla ett formellt möte en gång per år - lämpligen under årets första kvartal - då man stämmer av gruppens verksamhet och ekonomi, samt utser ansvariga för kommande års verksamhet.