Text: Aktivism

Distriktets roll och uppdrag

Ibland kan det vara svårt att komma igång med verksamheten i distriktet om många är nya. Då kan det vara lämpligt att börja titta på vad distriktens uppgift egentligen är och vilken roll i organisationen distrikten förväntas fylla. Här hittar du distriktens roll och länkar till tips och ideer på hur ni kan fylla den.

Ta initiativ till egen verksamhet

Det är viktigt att distrikten själva driver verksamheten framåt både genom att ha koll på vad som sker i organisationen i övrigt och genom att fördela arbetsuppgifter mellan aktivisterna på ett sätt som gynnar verksamheten.

För att få verksamheten att fungera är det bra att man gör upp en enkel plan för vad man vill att arbetet i distriktet ska uppnå och bestå av. Eftersom det finns hur mycket som helst att göra kan det vara en idé att fokusera på några få fokusområdet det närmaste året eller halvåret. Distrikten har en viktig uppgift att skapa kontinuitet och rutiner i arbetet, och att systematiskt ta initiativ gentemot medlemmar och grupper för att göra dem delaktiga i det gemensamma arbetet.

Utan aktivister är det svårt att skapa aktivitet så ett av distriktets lite mer självklara arbetsområden är rekrytering. Andra områden som kan vara aktuella är att få igång ett aktivt kampanjarbete, att synas i media eller att ha ett fungerande arbete gentemot flyktingar på lokal nivå. Ett distrikt måste ha minst ett möte per år men för att uppnå en gemenskap som leder till aktivitet är det såklart bra om man har fler möten.

Samordna grupperna och medlemmarna i området

Att samarbeta med andra aktivister som är engagerade i samma frågor är för många ett roligt och utvecklande sätt att bedriva människorättsarbete på. En del distrikt satsar på att samordna grupperna inför aktivitetsdagar. Det innebär ofta att man samordnar aktivister från olika grupper inför en specifik dag då man lyfter en fråga tillsammans med aktivister i hela Sverige. Som aktiv i den svenska sektionen finns det möjlighet till gratis material och utbildning inför dessa dagar och det är därför ett lämpligt och ganska enkelt sätt att skapa aktivitet, gemenskap och kunskap i distriktet.

För att organisationen ska fungera krävs också att medlemmarna trivs och väljer att stanna. När aktivister får frågan om varför man väljer att fortsätta engagera sig är svaret ofta att man skapat sociala relationer med andra aktivister. De här banden mellan medlemmarna i distriktet kan man stärka genom att arrangera mötesplaster för aktivister. Det kan handla om att göra en gemensam fest efter en aktivitetsdag eller att tillsammans besöka ett föredrag, fik eller pub.

Erbjuda och möjliggöra utbildning och stöd till aktivister

Ny eller gammal i Amnesty, våra aktivister behöver utvecklas för att fortsätta bidra med sin tid och sitt engagemang till organisationen. Detta gäller inte minst för de nya medlemmarna som bör få möjlighet till en ordentlig introduktion till organisationen. Amnesty satsar på att erbjuda gratis utbildning till aktivister på lokal nivå antingen genom våra grundkurser A som i Amnesty eller genom att stödja distrikten att arrangera egna utbildningar inför till exempel aktivitetsdagar.

Samtliga centralt arrangerade utbildningar som kampanjutbildningar och  är kostnadsfria och representanter från distrikten kan även ansöka om resebidrag för att kunna delta. I första hand är det bra om distriktet självt har ekonomi för att stödja aktivister som vill vidareutbilda sig inom organisationen men om det inte finns möjlighet till detta så brukar sektionen kunna hjälpa till och då vänder man sig till sekretariatet.

Vara en demokratisk funktion i sektionen

I vissa fall används distrikten som demokratisk funktion inom sektionen. Distriktsombuden utser till exempel varje år en valberedning för valberedningen inför sektionens årsmöte. Distrikten - i synnerhet distriktsmötena - är ett utmärkt tillfälle att förankra frågor till och från sektionens årsmöte. 

Distriktens möten

Distriktsårsmötet är distriktets högsta beslutande organ. Årsmötet fattar beslut om distriktets gemensamma arbete och på vilket sätt detta ska involvera distriktets grupper och medlemmar. Årsmötet väljer distriktsombud, kassör, styrelse och revisor. Årsmötet har även rätt att besluta om att ta ut en avgift från distriktets redovisningsgrupper för att täcka kostnaderna för distriktets arbete. Distriktsmötena kan och bör även användas för utbildning, erfarenhetsutbyte och diskussion om aktuella frågor.

Distriktsmöten är också en möjlighet att bjuda in personer från svenska sektionens styrelse, sekretariat, special- och samordningsgrupper. Det går bra att ha flera distriktsmöten om året, många distrikt har möten två gånger per år där det ena är ett så kallat årsmöte och det andra är lite mer verksamhetsinriktat eller visionärt. Tänk på att bjuda in i god tid gärna genom att ringa till grupperna och komplettera med ett mail så att alla vet om och känner sig inbjudna.