Text: Aktivism

Distriktsstyrelse

Alla distrikt behöver någon eller några som samordnar verksamheten och har överblick av vad som händer inom distriktet och i organisationen i stort. Den här samordningen kan göras av en distriktsstyrelse eller ett distriktsombud. Hur ni organiserar er utgår från vad ett distrikt förväntas göra men det måste ju passa de enskilda aktivisterna också. Distriktsombudet är den som är kontaktperson för distriktet gentemot bland annat sekretariatet.

Styrelse

Styrelsen är en grupp valda ledamöter som svarar för styrningen i distriktet. En styrelse består av en ordförande, en kassör och minst en ledamot och väljs på distriktets årsmöte. I mindre distrikt är ordföranden och distriktsombudet ofta samma person. Distriktsstyrelsen ansvarar för distriktets verksamhet mellan årsmötena och ser till att distriktets verksamhetsplan och årsmötesbeslut verkställs.

Styrelsen eller distriktsombudet ansvarar för att leda och planera distriktets arbete och att följa upp och utveckla arbetsmetoderna i distriktet. Vad som gäller för distrikten finns angivet i distriktens standardstadgar.

Ordförande/distriktsombud

Distriktsombudet eller ordföranden i distriktet ska sköta distriktets ekonomi tillsammans med kassören och är ansvarig för denna inför distriktsmötet. Distriktsombudet är också en  kommunikationslänk mellan sektionen/sekretariat och distriktets grupper och medlemmar.

Man kan säga att distriktsombudet har ansvar för att verksamheten drivs framåt och fungerar men det betyder inte att distriktsombudet ska göra allt arbete själv. Genom att fördela arbetsuppgifterna i styrelsen eller till andra aktiva så får fler möjligheten att ta ansvar, utvecklas och bidra till organisationen. Att hitta dessa personer kan vara klurigt, i vissa distrikt har man en valberedning till hjälp och i andra får distriktsombudet använda all sin charm och sina nätverk för att hitta dessa.

Några generella tips till dig som är ordförande eller distriktsombud:

Tips från Lars Gäfvert, ordförande i Göteborgsdistriktet.

Porträttbild Lars Gäfvert


Lägg ordentligt med tid från början på att tydligt fördela ansvarsområden och återkommande arbetsuppgifter mellan personerna i styrelsen. De enskilda personerna kan då få mer frihet att planera arbetet inom sina områden, och känna större ansvar för dessa.

Samtidigt behöver styrelsen inte lägga lika mycket tid på att diskutera vem som ska göra vad, utan kan koncentrera sig på de viktigare frågorna om vad som ska göras. 

Sekreterare

Sekreteraren har särskilt ansvar för protokollföringen vid möten samt se till att alla ledamöter får dem efter mötet. Detta är en viktig roll för att säkerställa styrelsens arbete. Protokollen ska även finnas tillgängliga för alla distriktets medlemmar.

Att ha en specifik person som är sekreterare i styrelsen kan vara en fördel då dokumentationen och protokollen blir mer kontinuerliga.