Text: Aktivism

Riktlinjer för svenska sektionens arbete i flykting- och migrationsfrågor

Grundläggande principer

Amnesty International arbetar för flyktingars ( inkluderande internflyktingar ) och migranters rättigheter i hela världen. Amnesty International exponerar de kränkningar av mänskliga rättigheter och det bristande skydd som flyktingar och migranter utsätts för.

Amnesty International uppmärksammar risker som människor i vissa fall skulle kunna utsättas för om de tvingas tillbaka till sina hemländer.

Amnesty International motsätter sig att människor återsänds till ett land där de med skäl kan förväntas bli utsatta för allvarliga kränkningar av sina mänskliga rättigheter (principen om non-refoulement).

Amnesty International arbetar för att en flykting som har för avsikt att söka asyl, i säkerhet skall kunna bege sig till ett land där hon bereds reellt tillträde till en rättssäker asylprocess.

Amnesty International verkar för att flyktingar och migranter inte skall frihetsberövas och placeras i förvar, och när så sker enbart i enlighet med gällande rätt och endast i undantagsfall. Amnesty International verkar vidare för att alla flyktingar och migranter som frihetsberövas skall erhålla ett offentligt biträde som tillvaratar deras intressen.

Amnesty International verkar för att internflyktingars grundläggande mänskliga rättigheter tillvaratas och respekteras. Amnesty International motsätter sig tvångsförflyttning av personer med hänvisning till deras religion, etnicitet, kön eller språk.

Amnesty International uppmanar till ratificering av den Internationella Konventionen om skydd av migrantarbetares och deras familjers rättigheter.

Amnesty International uppmanar regeringen och myndigheter att tillse att förfarandet under asylprocessen överensstämmer med FN:s Konvention om flyktingars rättsliga ställning liksom med övriga relevanta internationella överenskommelser.

Arbetssätt

Den svenska sektionen av Amnesty International vill slå vakt om att flyktingars och migranters rättigheter tillvaratas genom

Fördelning av flyktingarbetet inom sektionen

Arbetet med spridning av landinformation utförs vid behov av samtliga medlemmar i sektionen. Alla medlemmar uppmanas att i sitt engagemang inom Amnesty International aktivt verka för flyktingar, asylsökandes och migranters rättigheter såsom en integrerad del av Amnestys arbete och åtagande.

Vad gäller frågor i gruppers och enskilda medlemmars kontakter med flyktingar och migranter, skall dessa ske i samråd med flykting- och migrationssamordnare eller sekretariatet.

Arbetet i övrigt utförs av flykting- och migrationssamordnarna, medlemmar i förvars-och transitgrupperna, landsamordnarna och sekretariatet.

Flykting- och migrationssamordnarnas arbete består av

Förvars- och transitgruppernas arbete består av

Landsamordnarens arbete består av

Sekretariatets arbete består av

Amnestyfonden

Svenska Amnestyfonden är en stiftelse inom svenska Amnesty som ansvarar för biståndsverksamheten. Amnestyfonden kan bland annat ge stöd till flyktingar och asylsökande i Sverige genom bidrag till rättshjälp för att täcka kostnader för ombud och rättsmedicinska utredningar som påvisar tortyrskador. I vissa fall kan även medel anslås för psykisk rehabilitering och familjeåterförening. För ytterligare information hänvisas till Amnesty Internationals biståndsmandat.

Tillsättande av flykting- och migrationssamordnare 

Flykting- och migrationsamordnare tillsätts av sekretariatet för en tid av två år i anslutning till vårens flykting- och migrationssamordnarmöte. Erfarenhet av arbete inom Amnesty International och erfarenhet av arbete inom flykting- och migrationsområdet skall tas i beaktande. Vid vårens flykting- och migrationssamordnarmöte skall samordnarna inom sig årligen utse två personer att bistå sekretariatet i detta arbete.

Tillsättande av medlemmar i förvars- och transitgrupperna

Medlemmar i förvars- och transitgrupperna tillsätts av sekretariatet för en tid av ett år. Tillsättningar kan ske löpande under året men företrädesvis i anslutning till vårens flykting- och migrationssamordnarmöte. Vid vårens flykting- och migrationssamordnarmöte skall samordnarna inom sig årligen utse två personer att bistå sekretariatet i detta arbete.

Medlemmar skall, såväl från sekretariatet som från flykting- och migrationssamordnarna regelbundet informeras om möjligheterna att anmäla intresse för utses till flykting- och migrationssamordnare eller ingå i en förvars- och transitgrupp.

Utbildning av flykting- och migrationssamordnare och medlemmar i förvars- och transitgrupperna

Flykting- och migrationssamordnarna och medlemmar i förvars- och transitgrupperna skall innan man påbörjar sitt uppdrag, ges en obligatorisk grundkurs i asyl- och migrationsrätt samt Amnestys åtagande.

Flykting- och migrationssamordnarna skall ges två veckoslutsmöten per år. Förutom utbyte av information och erfarenheter skall dessa ge löpande utbildning och fördjupning i asyl-och migrationsrätt.

Flykting-och migrationssamordnarna bör också ges tillfälle att delta i seminarier om flykting- och migrationsfrågor. som anordnas av andra frivilligorganisationer.