Text: Aktivism

Information om Amnesty

Amnesty Internationals vision är en värld där varje människa åtnjuter alla de rättigheter som ingår i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Amnesty International utreder och dokumenterar allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter. Vi utövar påtryckningar mot makthavare för att förebygga, förhindra och stoppa dessa kränkningar, samt kräver att de som gör sig skyldiga till övergrepp ska ställas inför rätta. För att öka kunskapen om de mänskliga rättigheterna arbetar Amnesty International även med information, utbildning och opinionsbildning.

Exempel på frågor som Amnesty International arbetar för:

Som komplement till vårt åtagande har Amnesty ett par principer som är viktiga för vårt arbete.

Politisk opartiskhet

Amnesty värderar inte politiska partier eller idéer som makthavare eller politiska fångar företräder. Detta med undantaget att vi inte betraktar personer som använt eller förespråkat våld som samvetsfångar.

Religiös opartiskhet

Amnesty värderar inte religiösa uppfattningar som makthavare eller religiösa fångar står för. Amnesty accepterar aldrig övergrepp mot mänskliga rättigheter, även om de skulle anses tillhöra en religiös traditioner eller ha stöd i religiösa skrifter. Vad gäller religiösa symboler, kläder eller ritualer anser vi att de, så långt det är praktiskt möjligt, ska vara den enskildes val och ansvar. Vi är motståndare till att människor utsätts för religiöst präglat tvång, men också emot inskränkningar av människors religiösa uttryck, till exempel att bära slöja/huvudduk.

Ekonomisk opartiskhet

Amnesty tar inte emot ekonomiska bidrag från regeringar. Skälet till detta är att vi vill undvika risken att hamna i beroendeställning.