Text: Aktivism

Utåtriktade aktiviteter

Att genomföra utåtriktade kampanjaktiviteter som manifestationer/demonstrationer, torgaktiviteter, gatuteater och liknande är ett bra sätt att skapa uppmärksamhet och opinion för Amnestys frågor.

Här är en sammanställning av det viktigaste ni bör tänka på när ni förbereder och genomför utåtriktade aktiviteter.

1. Vad vill ni uppnå?

Varför genomför ni er aktivitet? Vill ni nå ut med information, försöker ni få folk att göra något eller vill ni väcka uppmärksamhet för en särskild fråga eller kampanj? Precis som i all kommunikation är det första och viktigaste steget i arbetsprocessen att så tydligt som möjligt formulera vad ni vill uppnå.

Syfte
Vilken förändring vill ni bidra till genom er aktivitet? Det är viktigt att ni kan tydliggöra och förklara vad ert arbete ska leda fram till. Det kan handla om att en fånge ska friges, att ansvariga för övergrepp ska ställas inför rätta, att en lag ska antas eller att någon form av övergrepp ska upphöra. Se till att ni är förberedda på att svara på frågor. Får ni uppmärksamhet i media bör ni i förväg ha utsett en talesperson som vet vad hen ska säga.

För att tydliggöra ert syfte kan et vara bra att utgå från följande fem frågor:

  1. Vad är problemet med den nuvarande situationen.
  2. Vad är lösningen på problemet?
  3. Vem/vilka har ansvaret att lösa problemet?
  4. Vilka åtgärder borde de vidta?
  5. Vilken förändring/förbättring skulle i så fall ske?

Aktivitetsmål
De mål ni formulerar bör kretsa kring aktiviteten som sådan och sådant som ni själva kan påverka, till exempel hur många flygblad ni ska dela ut, hur många underskrifter ni ska samla in, hur många som ska delta i er aktivitet eller vilken uppmärksamhet ni vill få via media. Helt enkelt, vilket konkret agerande vill ni att er aktivitet ska leda till.

2. Målgrupp och plats

Vilka vänder ni er till? Försök att göra er målgrupp så tydlig som möjligt, då det underlättar för er att välja en lämplig plats och ett lämpligt uttryck för er aktivitet. Inget hindrar att man riktar sina aktiviteter mot “allmänheten”, men det är lättare att nå en mer specifik målgrupp.

Vad gäller plats vill ni i första hand hålla till där ni kan nå så många som möjligt ur er målgrupp. Men det finns också praktiska aspekter att beakta, till exempel om ni når fram genom torgvimmel, trafik och konkurrerande aktiviteter.

3. Budskap och uttryck

Ert budskap ska vara en förenkling och ett förtydligande av syftet med er aktivitet. Det ska prägla all kommunikation kring er aktivitet, och behöver vara lättillgängligt och anpassat till er målgrupp och ert uttryck. På ett plakat måste budskapet koncentreras till en kort mening, i ett flygblad går det att lyfta fram några korta punkter, i ett tal eller en intervju går det att vara lite mer detaljerad och nyanserad. En lämoplig fråga ni kan ställa er är: Om någon bara kommer ihåg en mening från vår aktivitet, vilken ska den i så fall vara?

Ordet "uttryck" syftar i det här fallet på de metoder ni använder för att få uppmärksamhet för er aktivitet? Det finns tre huvudspår att utgå från:

Allra bäst effekt får ni naturligtvis om ni hittar ett sätt att kombinera flera olika uttryck. Dessutom vill ni att ert uttryck ska ligga i linje med ert budskap. Att skapa uppmärksamhet i öppna miljöer är ganska svårt, så lägg rejält med arbete på att bearbeta era idéer. Dra er inte heller för att knycka andras uttryck - hämta gärna inspiration från reklam eller andra organisationers kampanjverksamhet.

4. Avsändare

Se till att det är tydligt vilka som står bakom aktiviteten. Amnesty har aldrig något att vinna på att skapa mystik kring sina aktiviteter. Vi vill vara tydliga med vilka vi är och vad vi står för. Se därför alltid till att använda Amnestys logga och/eller gul färg under era aktiviteter, och bär gärna Amnestys västar, T-shirts eller band.

5. Tillstånd och praktikaliteter

Generellt sett är det tillåtet att göra yttranden i offentliga miljöer, och de allra flesta utåtriktade aktiviteter som Amnesty arrangerar kan genomföras utan polistillstånd. Till exempel är det tillåtet att spela musik eller leva om (inom det rimligas gräns), dela ut flygblad, spela gatuteater eller att bära runt på plakat utan att ansöka om tillstånd.

Däremot krävs polistillstånd om er aktivitet:

6. “Damage control”

Innan ni genomför er aktivitet ska ni slutligen tänka igenom ifall aktiviteten kan medföra några negativa konsekvenser för Amnesty eller för er själva. Vad kan gå fel? Kan aktiviteten missförstås? Finns det risk att människor blir arga (och är det i så fakll ett problem)? Kan er aktivitet tolkas på ett sätt som inte ligger i linje med Amnestys värderingar om politisk och religiös opartiskhet? Inget hindrar att Amnestys aktiviteter provocerar eller väcker känslor, men medför det att vårt budskap kommer i skymundan är det ett misslyckande.

De svåraste frågorna på det här området brukar gälla samarbeten med andra organisationer. Huvudregeln är att Amnesty kan i princip kan samarbeta med partier, organisationer, samfund och andra grupperingar under förutsättning att:

Känner ni er osäkra på vad som är lämpligt eller tillåtet, så är det alltid en god idé att kontakta er kampanjledare eller någon annan på sekretariatet. De allra flesta idéer går att genomföra, men ibland kan de behöva modifieras för att bli tydligare och skarpare.

7. Säkerhet

Att diskutera människorättsfrågor medför alltid risk att starka känslor och åsikter uppstår. Alla kommer inte hålla med oss och vi måste därför vara beredda på att få mothugg. Dock ska vi alltid kunna känna oss trygga och säkra när vi genomför aktiviteter i Amnestys namn. Det är alltid okej att lämna en situation som känns obehaglig. I de flesta fall handlar det om hetsiga diskussioner men vi bör alltid vara förberedda på att mer hotfulla situationer kan uppstå. 

● Verbalt hot: Vid verbala hot, larma omedelbart polisen. Via 112 om det är akut och på 114 14 om det inte är akut.

● Våld och hot om våld: Vid fysiskt våld, larma omedelbart polisen. Ring 112 om det är akut och 114 14 om det inte är akut.

● Anmäl alltid hot, våld eller andra obehagliga upplevelser till sekretariatet. Kontakta (kontaktperson) om det här skulle uppstå

Viktigt! Vi vill att varje grupp ska utse en kontaktperson som ansvarar för kontakten med sekretariatet såväl som har koll på rutiner för vad som ska göras om något sker. Vid behov kommer denna person att få tillgång till mer information och hjälp om ni exempelvis planerar att utföra en utåtriktad aktion.