Text: Aktivism

Amnesty Sveriges jämlikhetsarbete

Här kommer du som amnestyaktivist kunna läsa och ta del av organisationens jämlikhetsarbete. 

Bakgrund

Alla människors lika värde är grunden i Amnestys arbete. Över hela världen arbetar Amnesty för jämlikhet och mot orättvisor, genom att belysa kränkningar av mänskliga rättigheter och bedriva påverkansarbete. För att kunna arbeta för ett jämlikt samhälle på riktigt, krävs det också att vi tittar på vår egen organisation. Vi är inte trovärdiga annars. Det har alltid varit viktigt för oss att vara en tillgänglig och inkluderande organisation, för alla. Vi vet dock att vi har utmaningar för att komma dit. Som världens största människorättsorganisation är det vårt ansvar att arbeta för alla människors lika värde, i världen men även inom vår egen organisation.

Amnesty grundades 1961 som präglades av dåtidens värderingar. ‘White saviourism’ (som syftar på när en vit person eller organisation som vill hjälpa/hjälpa profiterar på icke-vita människor på ett sätt som ökar den vita personens/organisationens status och godhetskapital) var vanligt förekommande och synen på politisk utveckling var eurocentrisk och präglades av efterdyningar av kolonialismen. 60 år senare är det fortfarande ojämlikt mellan globala nord och globala syd (ex resursfördelning, förutsättningar att påverka organisationen) och även inom sektioner. Tidigare försök har gjorts, både internationellt och nationellt, för att komma till rätta med västdominansen och bristande ojämlikheten och vi fortsätter utmana oss själva och genom konkreta insatser skapa förändring. På årets internationella årsmöte, Global Assembly Meeting, röstade rörelsen med bred majoritet igenom att Amnesty ska verka för att vara en antirasistisk organisation och utgå från ett feministiskt ledarskap, som bl.a. bygger på maktanalys och maktdelning.

I Sverige började vi 2018 att utmana självbilden allt mer genom att tex istället för mångfald utgå ifrån jämlikhet, makt och normer. Vi har de senaste åren genomfört flera jämlikhetsinsatser och vi för kontinuerliga samtal om makt och normer. Vi vet att jämlikhet inte är något som vi kommer att bli “klara med” och avsätter därför långsiktiga resurser, både internationellt och i Sverige. Vi arbetar aktivt med att integrera jämlikhet, alltså att bygga en långsiktighet och hållbarhet för jämlikhet i organisationen. Jämlikhetsintegrering är en övergripande strategi för att säkerställa att jämlikhetsperspektivet finns med i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg. Läs gärna mer om vårt jämlikhetsarbete på amnesty.se

Jämlikhetsstrategin

Vi är förändringen vi vill se. Det betyder att vi behöver vara villiga att förändras, att börja med oss själva, både som individer och som organisation. Det är viktigt att förstå och vara medvetna om att så länge vi har en ojämlikt samhälle så kommer begränsande normer och ojämlika strukturer att finnas även i vår organisation. Vi behöver arbeta mer tydligt, främjande, långsiktigt och systematiskt med jämlikhet. Vi behöver lära oss från våra misstag, ta ansvar och blicka framåt i hur vi skapar en mer tillgänglig, inkluderande, antirasistisk och jämlik organisation genom både kunskap, reflektion samt även med praktiska verktyg och metoder. Vi behöver ständigt synliggöra, ifrågasätta och förändra. Vi ska integrera jämlikhetsstrategin på ett tydligare sätt i hela organisationen i Sverige och skapa förutsättningar för alla att vara en del av förändringen!

Tidsperioden för strategin är 2019-2027 så det är en långsiktig strategi. Jämlikhetsstrategin är viktig och ambitiös. Den beskriver på en övergripande nivå beskriva vart vi vill och vägen dit. Fokus ska ligga på de strategiska vägval som ska prägla vår verksamhet och innefatta såväl främjande som förebyggande och åtgärdande insatser.

Jämlikhetsrådet

Jämlikhetsrådet bildades under våren 2021. Rådet består av aktivister och har som syfte att vara en länk mellan medlemmar och olika organ inom organisationen kring jämlikhetsfrågor. För att uppnå detta syfte arbetar Jämlikhetsrådet särskilt med att:

Rådet ses regelbundet och består av aktivister som brinner för allas lika rättigheter, organisationsutveckling och en sund föreningskultur.

Under året har rådet informerat om Amnestys jämlikhetsstrategi, genomfört olika workshops, diskuterat betydelsen av en jämlik organisation med representanter för olika organ samt haft en nära dialog med Amnestys sektionsstyrelse och sekretariat.

Kontakta gärna jämlikhetsrådet här: [email protected] 

Jämlik aktivism

Vi på Amnesty ska alltid sträva mot att arbeta på ett intersektionellt och normkritiskt vis som utmanar diskriminerande strukturer. Det här är viktigt att ha i åtanke i alla delar av vårt arbete. Hur kan du bidra till mer jämlik aktivism? 

Här kommer några tips: 

 För frågor gällande Amnestys jämlikhetsarbete,  hör av er till vår jämlikhetsstrateg:

Armina Etminan 
[email protected]

Senast uppdaterad: 2022-04-28