Text: Aktivism

Amnesty Sverige - Verksamhetsstrategi 2022-2030

   

Förslag på verksamhetsstrategi 

Nu är förslaget till verksamhetsstrategin framtaget. I nedanstående länk hittar kan ni ta del av förslaget.

KONSULTATIONSPROCESSEN - EN UPPDATERING!

 Nu har vi kommit ett steg närmre en verksamhetsstrategi för Amnesty Sverige 2022-2030. För tillfället arbetar styrelsens medlemsutskott tillsammans med sekretariatet för att ta fram ett utkast till strategi som presenteras för styrelsen på deras decembermöte. Utkastet är framtaget utifrån den konsultation som har gjorts under hösten, med fokus på vad fokusgrupperna kom fram till på deras möten i oktober. Efter styrelsemötet i december kommer det att ordnas möjlighet för input innan underlaget skickas för beslut till årsmötet 2022. Vi återkommer om det! 

Nu kan ni hitta en skriftlig sammanställning av vad enkäten och diskussionerna på Basecamp landade i! Ni hittar den här:

Den globala strategin sätter vissa ramar för Amnesty Sverige:  


 1. Människorättsprioriteringar. Varje sektion ska lägga majoriteten (ca 80%) av sina resurser på fem prioriterade områden:  

  1. Yttrandefrihet och offentliga rummet

  2. Kvinnors rättigheter och intersektionell rättvisa

  3. Rätten till hälsa, bostad och social trygghet

  4. Klimaträttvisa

  5. Migranters och flyktingars rättigheter

 1. Genomgripande perspektiv. Tre perspektiv ska genomsyra all vår verksamhet:

  1. Personer och grupper som riskerar att utsättas för människorättskränkningar 

  2. Intersektionalitet och jämställdhetsintegrering

  3. Företagsansvar


Utöver dessa prioriteringar kommer det att finnas utrymme för sektioner att jobba med andra frågor men där max 20% av resurserna får läggas. Bland dessa frågor finns dödsstraffet, tortyr och global vapenhandel.

Vår organisation. Visionen för Amnesty International 2030 är denna:

"Amnesty International ska vara en bred global rörelse med lokal relevans. Vi ska vitalisera kampanjarbetet och koppla samman våra lokala rötter med vår globala räckvidd. Vi ska använda våra resurser för att bygga broar mellan rörelser och individer som står upp för mänskliga rättigheter. Vi ska lyssna och förstärka andras röster. Vi ska ha en positiv arbetsmiljö för aktivister och anställda, vilken präglas av inkludering, mångfald, jämställdhet och antirasism i allt vi gör".

Det styrelsen vill ha input på nu är de fem prioriterade områdena samt företagsansvar. Det är dessa områden som ramar in Amnesty Sveriges verksamhetsstrategi och där vi ska lägga majoriteten av våra resurser. Vi kan inte prioritera helt andra frågor, men däremot finns det mycket utrymme inom dessa områden att välja fokus. Vi kommer dessutom att behöva prioritera för Amnesty Sverige har inte kapacitet att jobba med alla dessa områden.

Vill du läsa hela strategin? Du hittar den här:

Frågor: Ansvarig för processen med de globala strategiska målen, samt de svenska målen är Elisabeth Lundgren, förändringsledare Amnesty, svenska sektionen.
Hon nås på: elisabeth.lundgren
[a]amnesty.se.