Text: Aktivism

Bokföring och redovisning

Inom Amnesty lägger vi stor vikt vid att kunna redovisa hur våra pengar används. Detta gäller såväl vårt nationella sekretariat som våra distrikt och lokala grupper.

Nedanstående riktlinjer gäller samtliga enheter inom Amnesty, alltså distrikt, grupper, ungdomsgrupper och specialgrupper (i texten används genomgående ordet "grupper" av språkliga skäl). Huvuddelen av riktlinjerna är gemensamma för redovisningsgrupper och sektionsgrupper. I de fall det finns skillnader betonas detta i texten.

Kassör / kassaansvarig

Alla grupper inom Amnesty ska ha en kassör (redovisningsgrupper) eller en kassaansvarig (sektionsgrupper) som ansvarar för gruppens ekonomi. Uppdraget inkluderar:

Revisor

Alla grupper ska utse en revisor som granskar gruppens bokföring. Den som är revisor kan ingå i gruppen, men kan också vara en person utanför gruppen. Hen behöver inte heller vara medlem i Amnesty. Normalt krävs det ingen ekonomisk utbildning för att vara revisor i en Amnestygrupp.

Revisorns uppdrag är att granska att gruppens bokföring är i god ordning, samt att gruppens pengar använts på ett ansvarsfullt sätt. Om det finns anmärkningar eller felaktigheter bör dessa tas upp med gruppens kassör/kassaansvarig. Om allt ser bra ut skriver revisorn ett intyg till gruppens årsmöte i stil med:

"Undertecknad har granskat bokföringen för [grupp] under [år]. Min granskning har inte gett upphov till några anmärkningar och jag anser att gruppens pengar har använts på ett ändamålsenligt sätt. [datum], [namn]"

Verksamhetsbidrag

Alla sektionsgrupper ska i början av varje år ansöka om verksamhetsbidrag. Det är gruppens kassaansvarig som ansöker om bidraget och som ansvarar för gruppens pengar. Eftersom sektionsgrupper inte kan ha egna bankkonton, och eftersom det inte är lämpligt att förvara gruppens pengar på samma konto som sina privata pengar, så är vår rekommendation alltid att ni förvarar pengarna kontant i ett kassaskrin eller liknande. Den som är kassaansvarig ansvarar för:

Aktivitetsbidrag

Alla grupper (både redovisningsgrupper och sektionsgrupper) kan ansöka om aktivitetsbidrag för projekt, aktiviteter eller verksamheter som gruppen inte själv kan finansiera. Bidraget redovisas separat till sektionen i enlighet med de instruktioner ni får när er ansökan har beviljats. En sammanställning över alla kostnader ska skickas till er kampanjsamordnare, tillsammans med samtliga kvitton. Vare sig bidraget eller dess aktivitetskostnaderna ska alltså inkluderas i gruppens egen bokföring.

Amnestys kassabok

Vi uppmanar alla grupper att använda Amnestys kassabok (inget krav dock), som är ett enkelt bokföringsverktyg utformat för Amnestygrupper. För testversion, instruktioner och beställning av lösenord, se kassaboken.amnesty.se.