Text: Aktivism

GLOBAL STRATEGI

Hur ska Amnesty International hålla sig relevant och effektiv i en ständigt föränderlig värld? Hur tar vi ut en riktning som utmanar makten i en ny global maktordning, som stärker ansvarsutkrävandet och som möjliggör människorättsförsvarares arbete för att minska kränkningar av mänskliga rättigheter världen över? Den globala Amnestyrörelsen och den svenska sektionen arbetar nu med att ta fram vilka frågor Amnesty ska arbeta med i framtiden. 

2022 startar en ny strategisk period för Amnesty International. 

2023 startar en ny strategisk period för Amnesty, svenska sektionen. Den svenska verksamhetsstrategin kommer att bygga på Amnesty Internationals strategiska mål. 

I arbetet med att ta fram den globala och den svenska verksamhetsstrategin, bjuds Amnestys medlemmar och aktivister in till konsultation. Det arbetet samlas på den här sidan. 

AKTUELLT

Ett stort tack till alla som deltog i konsultationen under våren 2020. En medlemsworkshop genomfördes den 1 mars, och grupper inbjöds att diskutera frågorna och inkomma med sina synpunkter. Sektionsstyrelsen har fastställt svenska sektionens medskick inför det regionala mötet som genomfördes 20-22 mars 2020. Om du är medlem kan läsa mer om svenska sektionens ställningstagande på den här sidan 

Pga Covid-19/coronavirusets spridning beslutade styrelsen för Amnesty International att flytta fram start för ny strategi till 2022. Sista konsultationsrundan inleds i början av 2021 när ett nytt utkast delas med den globala rörelsen. Slutgiltig strategi antas på Global Assembly, som är rörelsens högst beslutande organ, under sommaren/sensommaren 2021.      

Styrelsen för svenska sektionen beslutade under hösten 2021 att flytta fram start för ny verksamhetsstrategi, för att kunna följa globala prioriteringar och skapa utrymme för medlemsdialog inom den svenska rörelsen. Start för verksamhetsstrategi är 2023. Under hösten 2021 inleds konsultationsomgång 3 inför den svenska verksamhetsstrategin. Då kommer medlemmar och aktivister att bjudas in för att diskutera och tycka till om hur svenska sektionen ska arbeta utifrån den globala strategin. 

Till årsmötet 2022 kommer sedan slutgiltigt förslag på övergripande verksamhetsstrategi, för att antas av svenska sektionens medlemmar. 

Frågor: Ansvarig för processen med de globala strategiska målen, samt de svenska målen är Elisabeth Lundgren, förändringsledare Amnesty, svenska sektionen elisabeth.lundgren[a]amnesty.se.

Nedan listas aktuella dokument inom ramen för global och svensk verksamhetsstrategi: 

Välkommen att delta i samtalet om Amnestys framtida verksamhetsstrategi!