Text: Aktivism

Samers rättigheter och klimaträttvisa

Ingen klimatomställning blir hållbar och rättvis utan respekt för minoriteters rättigheter!

Samer är en av de grupper i Sverige som drabbas mest direkt av klimatkrisen i dag. Samtidigt planeras många av åtgärderna som måste till i klimatomställningen på samisk mark: genom gruvor, vindkraft och skogsskövling. 

Renskötande samer, liksom samer som ägnar sig åt jakt, fiske och andra traditionella näringar, vittnar om att den globala uppvärmningen redan i dag försvårar livsvillkoren. Samtidigt påverkas samer i hög grad av de insatser som görs som en del av den gröna omställningen. Vindkraft byggs ut på samiska marker vilket negativt påverkar renskötseln, liksom gruvor som planeras för att utvinna mineraler som krävs i batteriproduktionen. I takt med att trä blir alltmer attraktivt som byggmaterial och spillträ efterfrågas som biobränsle huggs skogen ner i allt högre takt, till men för bland andra de skogssamebyar som sedan urminnes tider lever i och av skogen men även för fjällsamebyar vars renar är beroende av lavarna i skogen under vinterhalvåret. 

Samers urfolksrättsliga rättigheter kränks både som en följd av den globala uppvärmningen och som resultat av åtgärder i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Omställningen till ett hållbart samhälle är nödvändig och akut, men den måste vara rättvis. Vi vill att mänskliga rättigheter i allmänhet och urfolksrättigheter i synnerhet står i förgrunden när det svenska samhället ska ställa om. 

I Sverige bryts ofta urfolksrättens principer på både statlig och kommunal nivå. En av de viktigaste metoderna för att urfolksrätten ska få genomslag, som är helt central för klimaträttvisa för samer, är principen om fritt och informerat förhandssamtycke (FPIC). FPIC betyder att urfolk har rätt till konsultation och inflytande över alla processer och beslut som berör dem, från allra första början.. Sverige har fått kritik från internationellt håll upprepade gånger för att FPIC-principen inte respekteras fullt ut här. 

Att respektera samers urfolksrättigheter är ett måste. Det är inget val.