Text: Aktivism

Aktionsfall

Aktionsfall är en arbetsform som riktar sig till Amnestygrupper. Förenklat kan det beskrivas som en långsiktig kampanj, ofta för en enskild fånge, som gruppen själv ansvarar för.

Först och främst...

De flesta arbetsformer inom Amnesty bygger på att många människor agerar samtidigt för att åstadkomma förändring. Aktionsfallen är annorlunda - ofta är det bara ett fåtal Amnestygrupper i världen som arbetar med respektive fall. Varje grupp utgör alltså en stor del av Amnestys samlade arbete med respektive fall. Att ta sig an ett aktionsfall är därför ett stort ansvar, och vi utgår från att ni är beredda att göra ett gediget och långsiktigt arbete. Något annat duger helt enkelt inte.

Om ni har ett aktionsfall, men av någon anledning inte kan göra ett fullgott arbete, är det viktigt att ni kontaktar sekretariatet så att någon annan grupp kan ta över fallet.

Materialet

Om ni vill börja arbeta med ett aktionsfall ska ni kontakta Beatrice Schönning på sekretariatet (070-860 86 28, beatrice.schonning@amnesty.se) och be om förteckningen över aktuella fall. Har ni särskilda önskemål, till exempel om ni vill arbeta med ett särskilt land eller tema, så kan vi ibland tillmötesgå dem - men inte alltid. 

När ni valt vilket aktionsfall ni vill arbeta med får ni ett falldokument med information, målsättningar, instruktioner, samt hänvisning till kompletterande och fördjupande information. Notera att störe delen av falldokumentet är engelskspråkigt.

Instruktioner

Den viktigaste delen av fallbeskrivningen är de långsiktiga och kortsiktiga målsättningarna för fallet - vad är det Amnesty vill uppnå? Ofta är det övergripande målet (eftersom fallen ofta rör samvetsfångar) att en fängslad person ska friges, men det kan även finnas andra målsättningar som rör fängelseförhållanden, rätt till en korrekt rättegång, tillgång till vård, stöd till familj och anhöriga eller att fallet uppmärksammas i media.

Det finns inte generella instruktioner om hur arbetet med ett aktionsfall ska bedrivas, då det beror på vilket fokus eller vilket land fallet gäller. Men vissa arbetsuppgifter återkommer i många av fallen.

Brevskrivning: I princip inkluderar alla aktionsfall instruktioner för att skriva brev till makthavare i det berörda landet, samt adressuppgifter. Ibland finns färdiga mallbrev som ni kan använda, men formulera gärna om dem så blir de mer personliga.

Utåtriktade kampanjaktiviteter: Ofta uppmanas grupper att uppmärksamma sina aktionsfall genom utåtriktade aktiviteter vid strategiska tillfällen, till exempel på det berörda landets nationaldag, fångens födelsedag eller årsdagen av fängslandet.

Insändare / arbete gentemot media: Att skriva insändare till lokala tidningar är ett bra sätt att uppmärksamma sitt aktionsfall. Ländernas ambassader har pressbevakning på vad som skrivs om deras länder och får genom det vetskap om att Amnesty arbetar med fallet.

Kontakt med fångar eller deras anhöriga: En del fall inkluderar uppmaningar att skriva hälsningar direkt till fångar för att visa sitt stöd och påminna om att de inte är bortglömda. Många som Amnesty har arbetat för har vittnat om vilken oerhörd betydelse den kontakten har haft. I vissa fall är det inte möjligt att skriva direkt till fångarna själva, men kanske till deras familjer eller andra närstående.

Notera dock att kontakt med utländska personer ibland kan få negativa konsekvenser för fångar eller deras anhöriga. Det är därför viktigt att ni alltid följer instruktionerna i fallbeskrivningen.

Bistånd eller annat stöd: Det är inte helt ovanligt att Amnestygrupper eller enskilda medlemmar vill hjälpa personer de arbetar för (eller deras familjer) med pengar eller andra typer av stöd (exempelvis rättshjälp eller medicinsk behandling). Vi uppmanar er alltid att ta kontakt med Amnestyfonden i sådana fall: fonden@amnesty.se

Målgruppsarbete: Ofta uppmanas grupper att ta kontakt med målgrupper som kan känna samhörighet med den person fallet kretsar kring, till exempel politiska eller fackliga organisationer eller personer med samma yrkesbakgrund.

Regler och riktlinjer

Falldokumentet är internt, vilket innebär att det inte får spridas utanför Amnesty. Anledningen är att det ofta innehåller personlig information om individer, detaljer om deras religiösa och politiska åskådning, samt information om människor/organisationer de har anknytning till. Ett aktionsfall innehåller även strategisk information från Amnesty, som vi inte vill ska spridas utanför organisationen.

Om ni vill avsluta arbetet med ert aktionsfall måste ni omedelbart kontakta sekretariatet så att det kan placeras ut till en annan grupp.

Uppföljning och rapportering

Så snart Amnesty får ny information som rör ett aktionsfall skickas den till alla grupper som arbetar med det. Det ska dock betonas att det kan gå långa perioder utan att det kommer ny information. Oftast beror det på att det helt enkelt inte händer något kring fallet. Orsaken kan också vara att information inte har nått fram till Amnesty, eller att det finns motstridiga uppgifter som inte kunnat bekräftas.

Vid varje årsskifte får ni ett rapportformulär där ni ska ange hur ni har arbetat med ert fall, och om ni fått någon respons från det berörda landet. Det är viktigt att ni rapporterar om ert arbete så utförligt som möjligt! Delar av informationen vidarebefordras till vårt internationella sekretariat, och kan ligga till grund för uppdateringar av strategin kring fallet. Med aktionsmaterialet får ni även ett loggdokument där ni kontinuerligt för anteckningar om hur ni arbetar med fallet.

Dokument

 (ladda ner och fyll i kontinuerligt)

 (fylls i efter årsskiftet, instruktioner får ni i Insats, december 2019)

Frågor...?

Om ni har frågor som rör ert aktionsfall, eller om ni vill ha förteckningen över aktuella fall, vänd er till Beatrice Schönning: 070-860 86 28, beatrice.schonning@amnesty.se