Text: Aktivism

Utåtriktade aktiviteter

Att genomföra utåtriktade kampanjaktiviteter som manifestationer/demonstrationer, torgaktiviteter, gatuteater och liknande är ett bra sätt att skapa uppmärksamhet och opinion för Amnestys frågor.

Det kan effektivt kombineras med exempelvis insamling eller medlemsvärvning. Här är en sammanställning av det viktigaste att tänka på när man planerar ochgenomför utåtriktade aktiviteter.

1. Vad vill ni uppnå?

Varför genomför ni er aktivitet? Vill ni nå ut med information, försöker ni få folk att göra något eller vill ni väcka uppmärksamhet för en särskild fråga eller kampanj? Precis som i all kommunikation är det första och viktigaste steget i arbetsprocessen att så noga som möjligt formulera vad ni vill uppnå. Ofta är det lämpligt att dela upp just den här arbetsfasen i tre delar - syfte, budskap och mål.

Syfte
Vad vill ni uppnå genom er aktivitet? Ert syfte kan vara övergripande, specifikt eller väldigt detaljerat och omfattande. En bra fråga att ställa sig är:
“Om vi själva fick bestämma hur det skulle vara - vad skulle vi i så fall ändra på?”

Ett bra hjälpmedel för att tydliggöra det syfte man vill uppnå är att utgå från dessa fem frågor:

  1. Vad är problemet med den nuvarande situationen.
  2. Vad är lösningen på problemet?
  3. Vem/vilka bär ansvaret att lösa problemet?
  4. Vad borde de göra?
  5. Vilken förändring/förbättring skulle i så fall ske?

Budskap
Ert budskap ska vara en förenkling och ett förtydligande av ert syftet. Budskapet ska vara lättillgängligt och anpassat till den målgrupp man vill nå och det uttrycksätt man har valt. På ett plakat måste budskapet koncentreras till en kort mening, i ett flygblad kan man uttrycka sig några korta punkter, i ett tal kan man vara lite mer detaljerad och nyanserad.

Använd gärna 3-regeln, som är något av en "sanning" i retorik-sammanhang. Människor har helt enkelt lätt att uppfatta budskap som är formulerade i tre delar, till exempel:
Frihet, Jämlikhet, Broderskap
We can change!
Just do it!
Vård, skola, omsorg

Mål
De mål ni formulerar bör kretsa kring aktiviteten som sådan och sådant som ni själva kan påverka själva, till exempel att dela ut X antal flygblad, samla in X antal underskrifter eller samla X antal personer under er aktivitet. Helt enkelt, vad vill ni att er aktivitet ska leda till. Var noga med att inte blanda ihop era mål och ert syfte.

2. Målgrupp och plats

Vilka vänder ni er till? Försök att göra er målgrupp så tydlig som möjligt, då det underlättar för er att välja en lämplig plats och ett lämpligt uttryck för er aktivitet. Inget hindrar att man riktar sina aktiviteter mot “allmänheten”, men det är lättare att nå en mer specifik målgrupp.

Vad gäller plats vill ni i första hand hålla till där ni kan nå så många som möjligt ur er målgrupp. Men det finns också praktiska aspekter att beakta, till exempel om ni når fram genom torgvimmel, trafik och konkurrerande aktiviteter.

3. Uttryck

Hur tänker ni väcka människors uppmärksahet? De vanligaste metoderna är att göra något som är stort, som låter eller som är udda/annorlunda. Dessutom ska ert uttryck ligga i linje med ert budskap. Att skapa uppmärksamhet i öppna miljöer är ganska svårt, så lägg rejält med energi på att tänka ut och bearbeta era idéer. Dra er inte heller för att knycka andras idéer - hämta gärna inspiration från reklam eller andra organisationers kampanjverksamhet.

4. Avsändare

Se till att det är tydligt vilka som står bakom aktiviteten. Amnesty har aldrig något att vinna på att skapa mystik kring sina aktiviteter. Vi vill alltid vara tydliga med vilka vi är och vad vi står för. Se därför alltid till att använda Amnestys logga och/eller gul färg under era aktiviteter, och bär gärna Amnestys västar, T-shirts eller band.

5. Tillstånd och praktikaliteter

Generellt sett är det tillåtet att göra yttranden i offentliga miljöer, och de allra flesta utåtriktade aktiviteter som Amnesty arrangerar kan genomföras utan polistillstånd. Till exempel är det tillåtet att spela musik/leva om (inom det rimligas gräns), dela ut flygblad, spela gatuteater och bära runt på plakat eller föremål.

Däremot krävs polistillstånd om er aktivitet:

6. “Damage control”

Innan ni genomför er aktivitet ska ni slutligen tänka igenom ifall aktiviteten kan medföra några negativa konsekvenser för Amnesty eller för er själva. Vad kan gå fel? Kan aktiviteten missförstås? Finns det risk att människor blir arga? Kan den tolkas på ett sätt som inte ligger i linje med Amnestys värderingar om politisk och religiös opartiskhet? Inget hindrar att Amnestys aktiviteter provocerar eller väcker känslor, men medför det att vårt budskap kommer i skymundan är det ett misslyckande.

De svåraste frågorna på det här området brukar gälla samarbeten med andra organisationer. Huvudregeln är att Amnesty kan i princip kan samarbeta med alla partier, organisationer, samfund och andra grupperingar under förutsättning att:

Känner man sig osäker på vad som är lämpligt eller tillåtet, så är det alltid en god idé att kontakta sekretariatet. De allra flesta idéer går att genomföra, även om de ibland kräver små modifieringar.