Text: Aktivism

Rapportering

Alla grupper och distrikt inom Amnesty ska varje år rapportera om sin verksamhet. Här hittar ni alla instruktioner!

Verksamhetsberättelse (grupper och ungdomsgrupper)

I början av varje år ska ni skriva en kortfattad rapport om ert arbete under föregående år. Information och instruktioner får ni i decembernumret av Insats. Er verksamhetsberättelse består av två delar:

1. Gå till aktivism.amnesty.se/rapport2017 och fyll i de obligatoriska frågorna i rapportformuläret. Det innehåller bland annat frågor om hur många möten ni haft under året, hur många medlemmar ni har och hur många aktiviteter ni har genomfört.

2. Vi vill även ha en mer beskrivande rapport om er rapport. Här kan ni välja mellan att antingen fylla i de frivilliga frågorna i rapportformuläret eller att skriva en egen verksamhetsberättelse. Väljer ni det senare alternativet får ni gärna ta stöd av frågorna nedan. Det viktigaste är dock att ni ger en rättvis bild av vad ni har arbetat med - inte att ni följer en given mall. 

  1. Vilka centrala kampanjer och aktioner har ni deltagit i under året och vilka aktiviteter har ni genomfört i anslutning till dessa?
  2. Vilka egna aktiviteter/projekt/evenemang har ni arbetat med?
  3. Hur mycket pengar har ni samlat in under året och på vilka sätt har ni arbetat med insamling?
  4. Hur många medlemmar har ni haft under året och vilka möten eller utbildningar har era medlemmar deltagit i?

Ni får dessutom även lägga till någon rad om hur ni tycker att gruppen har fungerat och vilka problem, möjligheter och målsättningar gruppen har inför det kommande året.

Verksamhetsberättelse (distrikt, landsamordnare samt flykting- och migrationssamordnare)

Alla strukturer/funktioner ska fylla i den obligatoriska delen av webbformuläret på aktivism.amnesty.se/rapport2017, men från er är det även obligatoriskt att skicka in en skriftlig verksamhetsberättelse. Instruktioner om detta skickas till samtliga berörda via epost.

Aktionsfallsrapport (endast grupper med aktionsfall)

Alla grupper med aktionsfall ska skriva en rapport om sitt arbete med fallet under 2017. Arbetar ni med flera fall ska ni fylla i en separat rapport för respektive fall. Enklast är att fylla i rapporten via vårt webbformulär.

Ni kan även välja att rapportera via vårt gamla rapportformulär. Väljer ni det alternativet ska rapporten skickas till Andrea Bodekull: andrea.bodekull@amnesty.se
Amnesty International
Andrea Bodekull
Box 4719
116 92 Stockholm

Ekonomisk årsrapport

Senast den 15 februari ska alla grupper/ungdomsgrupper, specialgrupper och distrikt ha sammanställt en ekonomisk rapport över de intäkter och kostnader ni haft under 2017. Redovisningsgrupper och distrikt ska skicka in sina rapporter till sekretariatet. <br> Sektionsgrupper följer samma instruktioner, men redovisar enbart sin ekonomi internt inom gruppen och behöver alltså inte skicka in sin rapport.

Er ekonomiska årsrapport som ska innehålla:

 När ni bokför er ekonomi ska ni utgå från nedanstående kostnadsslag.

Intäkter:

Kostnader:

• Verksamhetsbidrag
• Fasta bössor
• Bidragsgivare
• Försäljning
• Bössinsamlingar
• Gruppavgifter och gåvor (avser distrikt)
• Evenemang
• Övrigt

• Kampanjer och aktiviteter
• Vädjandebrev
• Utbildningar/möten
• Egna möten
• Evenemang
• Avgifter och gåvor till sektionen
• Avgifter och gåvor till distriktet
• Lokalkostnader
• Insamlingskostnader
• Evenemang
• Övrigt

Vi uppmanar alla grupper att använda Amnestys kassabok, som är ett enkelt webbaserat bokföringsverktyg anpassat för Amnestys grupper och distrikt. I kassaboken finns en särskild funktion för att skriva ut rapporter, så er ekonomiska årsrapport är bara några knapptryckningar bort. Vill ni sköta er ekonomiredovisning på egen hand rekommenderar vi att ni använder ekonomisk årsrapport.

Den ekonomiska redovisningen ska vara sekretariatet tillhanda senast den 15 februari. Notera att era ekonomiska rapporter inte behöver ha godkänts av era revisorer innan ni skickar dem till oss. Enligt våra standardstadgar har ni till den 31 mars på er att hålla era årsmöten och det är först då revisionen måste vara klar. Skulle er ekonomiska rapport förändras efter granskningen från er revisor ber vi er att kontakta oss.

Medlemslista

Vi ser gärna att ni i början av varje år skickar in en medlemsförteckning.

Sista datum: 15 februari

Sista datum för att förmedla era verksamhetsberättelser, ekonomi- och aktionsfallsrapporter till oss är den 15 februari. Det som inte förmedlas via webbformulär ska skickas till respektive verksamhetsutvecklare:

Mats Engman, verksamhetsutvecklare NORDÖST

mats.engman@amnesty.se

Amnesty International, Mats Engman, Box 4719, 116 92 Stockholm

Daniel Lundh, verksamhetsutvecklare NORDVÄST

daniel.lundh@amnesty.se

Amnesty International, Daniel Lundh, Chalmers Tvärgata 8, 412 58 Göteborg

Fartun Andersson, verksamhetsutvecklare SYD

fartun.andersson@amnesty.se

Amnesty International, Fartun Andersson, Ledebursgatan 5, 211 55 Malmö

Det är också till verksamhetsutvecklarna ni vänder er om ni har frågor.