Text: Aktivism

Specialiserade grupper

Amnesty ser positivt på att grupper fördjupar och specialiserar sig. För många gör det arbetet mer intressant, och specialiserade grupper/medlemmar bidrar även till att öka sektionens kompetens inom sina arbetsområden.

Specialiserade grupper på olika nivåer...

Arbetet inom Amnesty bedrivs på olika nivåer, och vi har även flera olika typer av specialiserade grupper.

Lokal nivå: I princip kan alla grupper välja att specialisera sig på olika sätt. Man kanske bara vill arbeta med ett land eller en region, bara arbeta med insamling eller bara ha en särskild typ av medlemmar. I svenska sektionen har vi lokala grupper som enbart arbetar med hbtqi-frågor, en grupp som enbart arbetar med en årlig festival och grupper med enbart småbarnsföräldrar.

Svenska sektionen ser positivt på att lokala grupper specialiserar sig, dock med reservationen att gruppen långsiktigt måste kunna hållas med arbetsmaterial. Det är problemfritt att speialisera sig på exempelvis Latinamerika, men betydligt svårare att bilda en grupp som enbart ska arbeta med Bolivia.

Distriktsnivå: Flera distrikt har specialiserade grupper med uppgift att ta en pådrivande/samordnande roll för särskilda delar av distriktets verksamhet, till exempel en kampanj eller ett särskilt arbetsområde, som insamling eller mediaarbete.

Sektionsnivå: Svenska sektionen har flera specialgrupper, vars uppgift är att arbeta med nationell mobilisering, information och opinionsbildning, samt att fungera som kompetensresurs för sektionen. Här kan ni läsa mer om de specialgrupper som är aktiva inom sektionen i dagsläget:

Aktionsgruppen mot dödsstraffet

Fackliga gruppen

Amnesty Queer Sweden

Hälso- och sjukvårdsgruppen