Text: Aktivism

Nya medlemmar-ansvarig

Uppgift: Att se till att nya medlemmar får det stöd de behöver för att kunna vara delaktiga i arbetet lokalt. Detta är ett omfattande uppdrag och ansvaret bör omfatta minst två personer. 

Uppdragsbeskrivning

1. Skapa sig en bild av den Amnestyverksamhet som beedrivs lokalt. Vilka grupper/nätverk finns på orten, när/var brukar de träffas, vilken medlemsuppsättning har de, vad arbetar de med, vilka är deras kontaktpersoner etc. 

Se till att det finns fungerande system för att få uppdateringar om verksamheten, till exempel om grupper byter kontaktpersoner eller om nya grupper bildas.. 

2. Se till att det blir så lätt som möjligt att lägga märke till Amnesty, och att vilja delta i arbetet. Se till att ständigt affischera om att Amnesty behöver fler medlemmar, att det finns möjlighet att anmäla sitt intresse att gå med i Amnesty och att möjligheten att delta aktivt i Amnestys arbete uppmärksammas vid exempelvis informatörsupprag eller kampanjaktiviteter.

3. Se till att personer som anmält intresse att bli aktiva i Amnesty blir kontaktade. Vi rekommenderar följande rutin:

4. Se till att medlemmar “slussas ut” till befintliga verksamheter så snart det är möjligt. Det är en god idé att “dubbelförmedla” kontakten - säg både till den nya medlemmen att kontakta gruppen, och säg till gruppens kontaktperson att kontakta den nya medlemmen.

Ha alltid en beredskap att bilda nya grupper/verksamheter om möjligheten skulle uppstå. Ofta kan det vara lättare för nya medlemmar att få stöd att starta upp en ny verksamhet än att komma in i en redan inarbetad grupp.

5. Se till att ni regelbundet håller grundutbildningar för nya medlemmar. Detta kräver att ni både har tillgång till utbildare och någon som kan sköta de praktiska arrangemangen (boka lokal, se till att utbildningen marknadsförs, hantera anmälningar, fixa fika etc). 

Svenska sektionen tar fram ett nytt material för grundutbildning och genomför utbildning för lokala utbildare under sommaren/hösten 2016, se aktivism.amnesty.se/grundutbildning

6. Som komplement till den långsiktiga/kontinuerliga rekryterinngen av aktiva medlemmar är det också bra om grupper/distrikt genomför mer specifika rekryteringsprojekt:

Arbeta fokuserat under en kortare period med att försöka rekrytera medlemmar på en skola/universitet, en särskild stadsdel eller en ort. Var tydliga med att målsättningen är att etablera en ny Amnestygrupp. Gör gärna till rutin att alltid genomföra rekryteringsaktiviteter på skolor/universitet i sambnad med termins- och läsårsskiften.

Se instruktioner för att bilda nya Amnestygrupper på aktivistportalen.

Genomför särskilda aktiviteter där målsättningen är att rekrytera helt nya medlemmar. Ni kan beställa affischer och flygblad via sekretariatet. Ni kan också få hjälp att göra e-postutskick till dem som finns i svenska Amnestys medlemsregister. 

Ytterligare instruktioner

Beställ rekryteringsaffischer (läggs upp inom kort)

Kontaktlistor för intresserade (läggs upp inom kort)

Material för grundutbildning (läggs upp inom kort)