Text: Aktivism

Blixtaktioner

Amnestys blixtaktioner riktar sig till dig som är beredd att göra en snabb arbetsinsats för att hjälpa någon som löper risk att utsättas för grova övergrepp.

Materialet

En blixtaktion består av en kortfattad fallbeskrivning och bakgrundsinformation, instruktioner för brevskrivning, samt adresser till de makthavare som vi vill påverka. De fall som tas upp är genomgående mycket brådskande, och det handlar ofta om mycket allvarliga människorättskränkningar, som tortyr, dödshot, eller avrättningar. Det ska dessutom påpekas att många av de utsatta individer Amnesty lyfter i sina blixtaktioner i princip är helt okända utanför sina hemländer. Agerar inte vi för dem lär ingen annan göra det heller... 

Amnesty producerar nya blixtaktioner (urgent actions) i princip dagligen. Ni hittar dem på Amnestys internationella kampanjsida. Tyvärr är alla dokument på sidan lite missvisande kategoriserade som "campaigns", men den absoluta merparten av alla dokument på sidan är just blixtaktioner. I regel finns de tillgängliga på engelska, spanska och franska.

Man behöver inte vara med i en Amnestygrupp, eller ens vara medlem, för att arbeta med blixtaktioner. Men arbetet ställer vissa krav på kunskap, språk och engagemang, och i praktiken är vi övertygade om att aktiva Amnestymedlemmar utgör den absoluta merparten av alla som använder dem. 

Instruktioner

Till skillnad från mycket annat kampanjmaterial som Amnesty producerar, så bygger arbetet med blixtaktioner på att du själv utformar brevtexten till den/de makthavare du skriver till. Se till att ditt brev tydliggör vilken/vilka personer du skriver om, de fakta kring fallet som Amnesty känner till, och att du tydliggör vilka åtgärder du vill att mottagaren ska vidta. Eftersom du kan ta stöd av formuleringarna i aktionen kräver det i regel inte särskilt stora språkkunskaper att skriva egna vädjandebrev, men har du aldrig gjort det tidigare rekommenderar vi att du tar stöd av en mer erfaren Amnestymedlem eller av sekretariatet. För mer detaljerade instruktioner, se instruktionerna för brevskrivning här på aktivistportalen, eller handledningen Urgent actions - tips för brevskrivning.

Uppföljning

Eftersom det inte finns någon registrering över vem/vilka som agerat på vilken blixtaktion, så finns det heller inga möjligheter att informera om ny information kring fallen de arbetat med. Vill du ta reda på om det hänt något med ett fall du agerat på är det enklaste sättet att knappa in namn eller land i sökfunktionen på www.amnesty.org. 

Det här kan du/ni kan göra

Tänk på

Som namnet antyder är den mest centrala delen av arbetet med blixtaktioner att det ska gå snabbt. Prioritera de aktioner som publicerats de allra senaste dagarna och skriv hellre ett kortfattat brev med en gång än en genomarbetad skrivelse om två dagar.

Mer om blixtaktioner

Det finns ett antal kriterier som avgör om Amnesty ska lyfta ett fall som en blixtaktion eller ta upp det på något annat sätt. Mest centralt är att fallet är brådskande. Sedan ska fallet handla om en omedelbar, kortvarig fara och ska kunna beskrivas på ett enkelt sätt - fallbeskrivningarna i aktionerna består ju ofta bara av några få rader text. Dessutom ska bedömningen vara att många och snabba vädjanden kan påverka fallet på ett positivt sätt. I vissa fall tar man även hänsyn till hur ett agerande kan påverka omgivning/familj till den fallet berör.

Ibland kan aktionerna användas i fall där faran eller risken är mindre allvarlig men där fallet är strategiskt viktigt, till exempel vid ny/förändrad lagstiftning eller prejudicerande rättsfall som kan leda till amnesti för förbrytare eller möjliggöra användning av dödsstraff.

Det är utredningsteamen på Amnestys internationella sekretariat som fattar beslut om vilka fall som ska lyftas, men de uppgifter som ligger till grund för besluten kommer från en mängd olika källor. Det har hänt att uppgifter som har kommit till den svenska sektionens kännedom har gett upphov till aktioner, till exempel i samband med avvisningarna av egyptierna Ahmed Agiza och Mohammad Alzery 2001 (UA 324/01).

Amnesty publicerar 300-400 nya aktioner varje år, och med alla uppföljningar kan det bli uppåt 700 aktioner.

Gör det någon skillnad?

Frågan om hur framgångsrika våra aktioner är (den får vi ofta) är omöjlig att ge ett entydigt svar på. Amnesty redovisar i regel ingen statistik över hur fallen utvecklas, och generellt går det inte heller att fastställa vilken betydelse just våra protester haft. Men vi kan se ett mönster att situationen ofta förbättras för dem som vi agerar för - att samvetsfångar släpps, att fångar inte torteras, får tillgång till medicinsk vård eller möjlighet att träffa sin advokat.

Det kan också vara värt att vända på frågan: Vad skulle hända om Amnesty inte agerande? Ett citat från en man som torterade fångar i El Salvador under 80-talet ger ett möjligt svar:
If there’s lots of pressure - like from Amnesty International or some foreign countries - we might pass them on to a judge. If there’s no pressure, then they’re dead.