Text: Aktivism

Aktionsfall

Aktionsfall är en arbetsform som riktar sig till Amnestygrupper. Förenklat kan det beskrivas som en långsiktig kampanj, vanligen för en enskild samvetsfånge, som gruppen själv ansvarar för.

Först och främst...

De flesta arbetsformer inom Amnesty bygger på att många människor agerar samtidigt för att åstadkomma förändring. Aktionsfallen är annorlunda - ofta är det bara ett fåtal Amnestygrupper i världen som arbetar med respektive fall. Varje grupp utgör alltså en stor del av Amnestys samlade arbete med respektive fall. Att ta sig an ett aktionsfall är ett stort ansvar, och vi utgår från att ni är beredda att göra ett gediget och långsiktigt arbete. Något annat duger helt enkelt inte.

Om ni har ett aktionsfall men av någon anledning inte kan göra ett fullgott arbete, är det viktigt att ni kontaktar sekretariatet så att någon annan grupp kan ta över fallet.

Materialet

Om ni vill börja arbeta med ett aktionsfall ska ni kontakta Andrea Bodekull på sekretariatet (08-729 02 36, andrea.bodekull@amnesty.se) och be om listan över de aktuella fall som ni kan välja mellan. Har ni särskilda önskemål, till exempel om ni vill arbeta med ett särskilt land eller tema, så kan vi ibland tillmötesgå dem - men långt ifrån alltid. 

När ni valt vilket fall ni vill arbeta med får ni ett dokument med information om vilka övergrepp personen eller individerna utsatts för, varför Amnesty tar upp fallet, samt bakgrundsinformation om den situation som lett till övergreppen. Där finns även länkar till relevanta Amnestydokument eller till externa källor, samt instruktioner kring hur ni kan arbeta med fallet. Notera att allt material är engelskspråkigt!

Instruktioner

Den viktigaste delen av fallbeskrivningen är de långsiktiga och kortsiktiga målsättningarna för fallet - vad är det Amnesty vill uppnå? Ofta är det övergripande målet (eftersom fallen ofta rör samvetsfångar) att personen ska friges, men det kan även finnas andra målsättningar som rör fängelseförhållanden, rätten till korrekt rättegång, tillgång till vård, stöd till familj och anhöriga eller att fallet uppmärksammas i media.

Det finns inte generella instruktioner om hur arbetet med ett aktionsfall ska bedrivas, då det beror på vilket fokus eller vilket land fallet gäller. Men vissa arbetsuppgifter återkommer i de allra flesta av fallen. 

Brevskrivning: I princip inkluderar alla aktionsfall instruktioner för att skriva brev till makthavare i det berörda landet, samt adressuppgifter. Ibland finns färdiga mallbrev som ni kan använda, men det är bättre att ni formulerar om dem, så de blir mer personliga.

Utåtriktade kampanjaktiviteter: Ofta uppmanas grupper att uppmärksamma sina aktionsfall genom utåtriktade aktiviteter vid strategiska tillfällen, till exempel på det berörda landets nationaldag, fångens födelsedag eller årsdagen av fängslandet.

Insändare / arbete gentemot media: Att skriva insändare till lokala tidningar är ett bra sätt att uppmärksamma sitt aktionsfall. Ländernas ambassader har pressbevakning på vad som skrivs om deras länder och får genom det vetskap om att Amnesty uppmärksammar och arbetar med fallet.

Kontakt med fångar eller deras anhöriga: En del fall inkluderar uppmaningar att skriva hälsningar direkt till fångar för att visa sitt stöd och påminna om att de inte är bortglömda. Många som Amnesty har arbetat för har vittnat om vilken oerhörd betydelse den kontakten har haft. I vissa fall är det inte möjligt att skriva direkt till fångarna själva, men kanske till deras familjer eller annan kontakt.

Notera dock att kontakt med utländska personer ibland kan få negativa konsekvenser för fångar eller deras anhöriga. Det är därför viktigt att ni alltid följer instruktionerna i fallbeskrivningen.

Målgruppsarbete: Ofta uppmanas grupper att ta kontakt med målgrupper som kan känna samhörighet med den person fallet kretsar kring, till exempel politiska eller fackliga organisationer eller personer med samma yrkesbakgrund.

Regler och riktlinjer

Fallbeskrivningen är internt material, vilket innebär att det inte får spridas utanför Amnesty. Anledningen till detta är att den ofta innehåller personlig information om individer, detaljer om deras religiösa och politiska åskådning, samt information om människor/organisationer de har anknytning till. Ett aktionsfall innehåller även strategisk information från Amnesty, som vi inte vill ska spridas utanför organisationen.

Om ni av någon anledning vill avsluta arbete med ett aktionsfall måste ni omedelbart kontakta sekretariatet så att det kan placeras ut till en annan grupp. Ni kommer då även uppmanas att förstöra fallbeskrivningen.

Uppföljning och rapportering

Ny information om ert fall skickas till er snarast möjligt. Det ska dock betonas att det kan gå långa perioder utan att det kommer ny information. Ansvariga team på IntSec försöker uppdatera regelbundet  men har det gått lång tid och ni inte fått något, kontakta handläggaren på sekretariatet som kan kolla upp. 

Vid varje årsskifte får ni ett rapportformulär där ni ska ange hur ni har arbetat med ert fall, och om ni fått någon respons från det berörda landet. Det är viktigt att ni fyller i rapporten! Utifrån gruppernas rapporter utvärderar IntSec arbetet med fallet, och uppdaterar strategin om det behövs. Med aktionsmaterialet får ni en "loggbok" där ni kontinuerligt kan anteckna allt ni gör i anslutning till ert aktionsfall, till exempel vilka makthavare ni skrivit brev till, om ni fått insändare publicerade eller om ni genomfört utåtriktade kampanjaktiviteter.

Hjälp och stöd

Om ni behöver hjälp med ert aktionsfallsarbete kan ni kontakta Andrea Bodekull (08-729 02 36, andrea.bodekull@amnesty.se), som är ansvarig på sekretariatet för arbetet med enskilda individer. Ni kan också kontakta kampanjsamordnaren för ert distrikt. 

Svenska sektionen har även ideellt arbetande samordnare för några länder och regioner i världen, som kan ge er värdefullt stöd. I de fall det finns samordnare för det land ni arbetar med kommer ni få information om det.